FSW osalemis- ja tühistamistingimused

Tallinn Swing Dance Society

Fast Swing Weekendi

üldtingimused

1.             Festivali Fast Swing Weekend (festival) korraldavad MTÜ Tallinn Swing Dance Society ning MTÜ Tallinn Swing Events (korraldajad).

2.             Osalustasu tasumisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ning nõustub üldtingimustega (leping või üldtingimused). Leping jõustub osalustasu tasumisega.

3.             Festivalil saavad osaleda vaid täisealised (osaleja) füüsilised isikud. Korraldajad osalejate vanust ei kontrolli ning osalustasu tasumisega kinnitatakse, et registreeritud osaleja on täisealine ning esitatud andmed vastavad tõele. 

Pileti ostmine

4.             Osaleja saab oma pileti festivalile osta Tallinn Swing Dance Society veebilehe kaudu: fast-swing-weekend23-et. Ostetud pilet määratakse individuaalsele osalejale. Osaleja saab pileti teavet muuta, andes muudatustest teada emailile info@tsds.ee

5.             Piletite hinnakiri on saadaval festivali veebilehel www.tsds.ee/paketid-ja-hinnad/ või selle alamlehel. Korraldajatel on õigus teha hinnakirjas muudatusi, teavitades osalejaid sellest festivali veebilehe kaudu.

6.             Pärast registreerimist saadetakse osaleja e-posti aadressile registreeringu kättesaamise kinnitus ja juhised osalustasu tasumiseks. Osaleja kohustus on esitada korraldajatele õige e‑posti aadress.

7.             Juhul, kui keegi registreerib ja/või tasub kellegi teise eest (näiteks kingituseks), arvestavad korraldajad, et osaleja on see, kelle kontaktandmed registreerimislehe kaudu esitatakse. Sellisel juhul peab registreerimisvormi täitja tagama, et tegelik osaleja tutvuks ja nõustuks üldtingimustega. Osalustasu tagastamise korral tagastatakse tasu sellele pangakontole, millelt ülekanne tehti.

8.             Korraldajad jaotavad osalejad registreerimislehel märgitud info põhjal taseme gruppidesse. Korraldajatel ja festivali juhendajatel on õigus festivali jooksul muuta osaleja gruppi, kui nad seda vajalikuks peavad. Kui korraldajad või festivali juhendajad seda soovivad, võivad nad gruppidesse jaotamiseks korraldada ka ettetantsimise. 

Osalemine

9.             Korraldajate eesmärk on tagada juhtide ja järgijate tasakaal festivali tundides, kuid selle tagamine pole kohustuslik.

10.         Osalejad peavad lähtuma elementaarsetest viisakusreeglitest. Näiteks, kuid mitte ainult:

10.1.                    tundide ajal tuleb mobiiltelefon hoida hääletul režiimil;

10.2.                    siseruumides on kohustuslik kanda puhtaid sisejalanõusid.

11.         Osalejale antakse festivali alguses käepael, mis viitab tema tantsuklassile. Selle käepaela kandmine festivali kestel on kohustuslik ning tagab sissepääsu vastavalt festivali tundidesse ja/või tantsupeole.

12.         Tunnimaterjali salvestamine (pildistamine, filmimine jmt) on lubatud vaid korraldajate või festivali juhendaja loal. Tundide kokkuvõtvaid videoid, kus festivali juhendajad tunnis õpetatud samme ette näitavad (recap video), võib kasutada vaid isiklikul otstarbel ega ole lubatud levitada. Salvestamise piirang ei laiene tantsuõhtutele.

13.         Osalemistasu tasumisega nõustub osaleja ning annab korraldajatele õiguse üritusel pildistada, filmida ning kasutada salvestatud materjali oma tegevuse avalikuks reklaamimiseks.

14.         Osaleja, kes tunneb ennast füüsiliselt halvasti või esinevad haigusnähud või on määratud isolatsiooni, peab sellest festivali korraldajaid teavitama ning festivalilt eemale jääma. 

Vastutus

15.         Korraldajad ei vastuta osaleja väärisesemete kaotsi- või katkimineku eest.

16.         Korraldajad ei vastuta osaleja vigastuste eest. Osaleja ülesanne on olla tähelepanelik enda ja teiste suhtes.

17.         Keelatud on igasugune verbaalne, füüsiline ja vaimne ahistamine ning soovimatu (seksuaalse) alatooniga tähelepanu ja kohatu füüsiline kontakt teiste suhtes või muu häiriv ebaeetiline käitumine. Korraldajatel on õigus sellise käitumise peale teha hoiatus ja/või tühistada viivitamatult osaleja pilet festivalile ning kohustada isik viivitamata lahkuma. Sellisel juhul osalejale osalustasu või piletit ei hüvitata.

18.         Osalejal on kohustus korraldajaid ebasobivast või ebaeetilisest käitumisest viivitamatult teavitada. 

Taganemine ja tühistamine

19.         Piletiost on lõplik ning osalustasu ei tagastata.

20.         Kui osaleja saab enne festivali positiivse covid-19 testi tulemuse ega saa isolatsiooni tõttu festivalil osaleda, peab ta korraldajatele esitama oma pcr testi tulemuse. Siis tagastavad korraldajad 75% osalustasust.

21.         Kui festival tühistatakse vääramatu jõu sündmuse tõttu, hüvitatakse osalejale 75% osalustasust.

22.         Vääramatu jõu sündmuseks on mis tahes selline asjaolu, mis ei sõltu korraldajate ega osaleja mõistlikust kontrollist ja mida ei saa mõistlikult kaaluda lepingu sõlmimise ajal ja mille tagajärgi nad ei saanud mõistlikult vältida ega ületada. Sealhulgas, kuid mitte ainult peavad korraldajad ja osaleja selliseks asjaoluks: õnnetus, plahvatus, tulekahju, torm, maavärin, üleujutus, põud, loodusõnnetus, streik, töösulg, pandeemia, eriolukord, töövaidlused, rahutused, sabotaaž, terroriakt, kodusõda, revolutsioon, sõda ning valitsuse või muu riigiasutuse ettekirjutusest, seadusest, määrusest, eeskirjadest, korraldusest või muust seadusandlikust ettekirjutusest tulenev takistav asjaolu.

23.         Kui festival tühistatakse korraldajatest tuleneval põhjusel (isiklikud põhjused va. vääramatu jõud), hüvitatakse osalejale 100% osalustasust.

24.         Juhul kui Eesti Vabariigis kehtestatud sellekohasest kohustusest tulenevalt peavad korraldajad seadma osalejale vaktsineerimispassi olemasolu kohustuse, ei tagasta korraldajad osalejale osalustasu, kui osalejal puudub vaktsineerimistõend.

25.         Osalejal on õigus oma pilet edasi müüa üksnes korraldajate loal ning ainult sama taseme ja sama rolli täitvale tantsijale (juht/järgija). Muu taseme või rolli täitvale tantsijale võib osaleja müüa pileti üksnes eraldi kokkuleppel korraldajaga. Pileti müümisel peab osaleja esitama korraldajale uue osaleja kontaktandmed (samad andmed, mis registreerimislehel nõutud) ning teavitama uut osalejat üldtingimustest.

26.         Korraldajate poolt kingitud või tasuta antud pileteid on keelatud edasi müüa. Pilet kehtib sellele osalejale, kellele see on korraldajate poolt kingitud või tasuta antud.

27.         Korraldajatel on õigus osalustasu tagastamata tühistada piletid, mis on hangitud pettusega või mida müüakse ilma loata edasi. 

Andmetöötlus

28.         Korraldajad koguvad ja töötlevad andmeid, sealhulgas isikuandmeid, mis on seotud osaleja registreerumisega.

29.         Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MTÜ Tallinn Swing Dance Society. Isikuandmete volitatud töötlejaks on  MTÜ Tallinn Swing Events ning teised isikud, kes täidavad festivali korraldamisega seotud ülesandeid. Vastutav töötleja kinnitab, et volitatud töötlejatele antakse volitused andmete töötlemiseks minimaalses võimalikus ulatuses.

30.         Korraldajad koguvad andmeid festivali läbiviimiseks, tundide ja pidude planeerimiseks, raamatupidamisnõuete tagamiseks, turundusteadete esitamiseks, muude oluliste teavituste esitamiseks ja statistika koostamiseks.

31.         Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on nende eesmärgi täitmiseks, seadusest tulenevalt või korraldajate õiguste kaitsmiseks vajalik, kuid mitte enam kui 10 aastat. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest.

32.         Korraldajad kasutavad vajalikke meetmeid osalejate andmete turvalisuse ja säilivuse tagamiseks.

33.         Osalejal on õigus oma nõusolek andmetöötluseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Nõusoleku saab tagasi võtta, saates kirja e-postile info@tsds.ee. Nõusoleku tagasivõtmisest sõltumata on korraldajatel õigus töödelda andmeid festivali korraldamise eesmärgil ning aruandluskohustuse täitmiseks.

34.         Osaleja nõustub, et seoses festivali korraldusega võivad mõnda teenust pakkuda kolmandad isikud ning korraldajatel võivad olla ühendused kolmandate osapoolte teenusepakkujate tarkvara või süsteemidega (nt veebilehe haldaja). Korraldajad ei vastuta mingil juhul selliste kolmandate isikute tegevuse eest või liideste või integratsioonivahendite nende osade eest, mis on tarnitud, hooldatud või kolmandate isikute omandis. 

Kontakt

35.         Registreerimisega seotud küsimustele vastavad korraldajad  info@tsds.ee e‑posti vahendusel.

36.         Korraldajad võivad üldtingimusi muuta, avaldades muudetud tingimused festivali kodulehel fast-swing-weekend23-et või selle alamlehel. Muudetud tingimused jõustuvad nende avaldamisel.

37.         Korraldajad võivad festivali programmis, ajakavas, juhendajates, bändis ja muus teha muudatusi sellest osalejaid teavitamata.

38.         Käesolevale lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Pooled püüavad vaidlust lahendada läbirääkimiste teel, kuid nende ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

39.         Üldtingimused on koostatud eesti ja inglise keeles. Vaidluse korral lähtutakse eestikeelsest tekstist.